วัดดอยงำเมือง

วัดดอยงำเมือง สร้างในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2478 

เป็นสถานที่สำคัญที่มีสถูปเจดีย์บรรจุพระอังคารของพ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย

โรงไฟฟ้าเทศบาลเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 โดยท่านเจ้าพระยาราชเดชดำรง(ผล ศรุตานนท์)อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ก่อตั้งโรงไฟฟ้า

ในอดีตเป็นที่ตั้งของบ้านพักของท่านเจ้าคุณราชเดชดำรง(ผล ศรุตานนท์) ม่อนเจ้าคุณ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) เชียงราย 

ต้นมะม่วง 100 ปี ที่ตั้ง ชุมชนราชเดชดำรง  บริเวณหน้าวัดดอยงำเมือง(งามเมือง) ความสำคัญของมะม่วงต้นดังกล่าวเป็นหนึ่งในมรดกความทรงจำของชาวบ้านในชุมชน 

ตั้งอยู่ภายในวัดดอยงำเมือง ชุมชนราชเดชดำรง เป็นจุดจำหน่าย เครื่องสักการะบูชาสถูปวัดดอยงำเมือง