การใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคของชุมชนวัดพระแก้วในอดีตจะใช้บ่อน้ำ ซึ่งในชุมชนมีหลายบ่อด้วยกัน บ่อน้ำที่สำคัญในชุมชนวัดพระแก้วคือบ่อน้ำซาววา ชาวบ้านเชื่อว่ามีความลึก 20 วา ปัจจุบันยังคงมีน้ำอยู่เต็มบ่อและไม่เคยแห้ง มีน้ำเต็มบ่อตลอดทั้งปี ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาแล้ว