แต่แรกเริ่มเป็นบ่อน้ำของ โรงไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นที่ตั้งอยู่สถานีวิทยุ ที่มาของชื่อบ่อน้ำสวนส้ม เนื่องจาก ในอดีตบริเวณนี้ปลูกส้มจำนวนมากจึงเรียกชื่อบ่อน้ำนี้ว่าบ่อน้ำสวนส้ม ชาวบ้านชุมชนดอยทองและราชเดชดำรงในอดีตจะใช้บ่อน้ำสวนส้มแห่งนี้ใช้อุปโภคและบริโภคทั้งหมดและใช้รดน้ำสวนส้ม บ่อน้ำแห่งนี้น้ำจะเต็มบ่อตลอดทั้งปี้ไม่มีแห้งขอด จะใช้วิธีตักและหาบขึ้นไปทั้งดอยงำเมือง ดอยจอมทอง และโรงไฟฟ้า