บ่อน้ำโบราณชุมดอยทอง   ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับ ศาลาที่ว่าการชุมชนดอยทอง  ชุมชนดอยทอง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านชุมชนดอยทองในอดีตจะใช้บ่อน้ำโบราณแห่งนี้อุปโภคและบริโภค  บ่อน้ำแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ซัลน้ำที่สำคัญของเมือง  เป็นบ่อน้ำสำคัญของย่าน ในการใช้อุปโภค บริโภคในอดีต  ในอดีตชาวอดีตชาวบ้านจะใช้วิธีตักและหาบไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากระบบประปายังทั่วถึง และบ่อน้ำแห่งนี้ยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความอดุมสมบูณณ์ของพื้นที่ในฐานะพื้นที่ซับน้ำแหล่งสำคัญของเมืองเชียงราย