เป็นสถานที่สำคัญที่มีสถูปเจดีย์บรรจุพระอังคารของพ่อขุนเม็งรายมหาราชผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่บริเวณชุมชน เป็นสถานที่ชาวบ้านในชุมชนต่างเคารพและสักการะและเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านในการดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ