หนองวังคำ ปัจจุบันเป็นค่ายฝึกทหารเก่าและสนามกอล์ฟ ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ บริเวณโดยรอบวังคำ อยู่บริเวณโดยรอบเชิงดอยจอมทอง ซึ่งสันษฐานว่าเป็นพื้นที่ที่มีพัฒนาการในฐานะตัวเมืองเชียงราย ในยุคราชวงศ์มังราย พบโบราณสถาน ภายหลังการสำรวจโดยกรมศิลปากร พบโบราณสถานวัดร้าง และแนวกำแพงเมือง จำนวน 9 แห่ง ประกอบไปด้วย  วัดร้าง แนวกำแพงเมืองโบราณ จากหลักฐานดังกล่าวจึงเป็นเครื่องหนึ่งในการยืนยันความสำคัญของพื้นที่ดอยจอมทองในฐานศูนย์กลางอำนาจเมืองเชียงรายในยุคราชวงศ์มังราย  นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้าน ใช้ประโยชน์ในอดีต เช่นการประมงพื้นบ้าน ภายหลังมีการถม เปลี่ยนสภาพเป็นสนามกอล์ฟ ในปัจจุบัน

แผนที่แสดงที่ตั้งของวังคำ ในปี พ.ศ.2522 ก่อนการถมในภายหลัง